Rundskrivelser og apostoliske skrivelser: Et overblik

I nærværende liste over pavelige rundskrivelser og apostoliske skrivelser af relevans for Kirkens sociallære er medtaget de skrivelser, der normalt betragtes som specifikt at vedrøre Kirkens sociallære. Enhver af disse tekster er indholdsmæssigt og sprogligt præget af den tid, den er skrevet i, og har henblik på aktuelle problemer i den pågældende tid. Alligevel er alle teksterne af relevans også i dag for forståelsen af Kirkens sociallære.

1891: Rerum novarum, Leo XIII
Pavestolen og arbejderspørgsmålet
Rundskrivelserne Rerum novarum og Quadragesimo anno, Sankt Ansgars forlag 1942
Biblioteket <her>

Rerum Novarum er den første rundskrivelse, der beskæftiger sig med det, der i Kirkens nyere tid kaldes Kirkens sociallære. Pave Leo XIII's opmærksomhed rettes mod de udfordringer, industrialiseringen skaber i form af fattigdom i arbejderklassen og den deraf følgende styrkelse af socialistiske bevægelser. Paven sætter fokus på arbejdernes rettigheder, herunder navnlig retten til at danne fagforeninger og til rimelige arbejdsvilkår. Endvidere bekræftes retten til privat ejendom.


1931: Quadregesimo anno, Pius XI
Pavestolen og arbejderspørgsmålet
Rundskrivelserne Rerum novarum og Quadragesimo anno, Sankt Ansgars forlag 1942
Biblioteket <her>

Quadragesimo Anno følger 40 år efter Rerum Novarum op på denne og tager med udgangspunkt i 1930'ernes økonomiske krise og stigende ateisme afstand fra diktatur og påpeger farerne ved såvel kommunismen som fascismen. Endvidere beskrives her for første gang det princip, der kaldes subsidiaritetsprincippet.


1961: Mater et magistra, Johannes XXIII
Vort sociale ansvar i den økonomiske udvikling, Sankt Ansgars forlag 1961
Bibliteket <her>

Mater et Magistra fastslår behovet for, at samfundet finder den rette balance i statens rolle overfor borgerne, og definerer dermed subsidiaritetsprincippet nærmere. Endvidere påpeges det fordelagtige i, at arbejderne deltager i virksomheders ledelse, og i arbejdernes medejerskab af virksomheder. Rundskrivelsen bekræfter endvidere uforeneligheden mellem Kirkens lære og kommunismen.


1963: Pacem in terris, Johannes XXIII
Fred på jorden, Sankt Ansgars forlag 1963
Findes på katolsk.dk <her>

Pacem in Terris beskriver med udgangspunkt i mennesketes plads i universet menneskenes politiske og økonomiske rettigheder, ansvar og pligter. Rundskrivelsen har navnlig sigte på truslen om atomkrig og tager afstand fra våbenkapløbet og opfordrer til nedrustning. Endvidere tages bl.a. afstand fra al racediskrimination.


1967: Popolorum progressio, Paul VI
Om folkenes fremskridt, Sankt Ansgars forlag 1967
Biblioteket <her>

Popolum Progressio forholder sig til den betydelige udvikling samfundet gennemgår, bl.a. som følge af ny teknologi og som følge af afkoloniseringen, og søger at sætte denne udvikling i det rette perspektiv. Rundskrivelsen forholder sig til den samfundsmæssige udvikling ikke ud fra en økonomisk betragtning, men ud fra alle forhold, der berører mennesket, herunder uddannelse, familien, befolkningsvækst og fattigdom.


1971: Octogesima Adverniens, Paul VI
(apostolisk skrivelse til kardinal Maurice Roy)
Aktuelle samfundsproblemer, Pauluskredsens forlag 1972
Biblioteket <her>

Octogesima Adveniens er en apostolisk skrivelse, der markerer 80-året for Rerum Novarum; skrivelsen er rettet til den daværende formand for den pavelige kommission Justitia et Pax, kardinal Maurice Roy. Paul VI berører en lang række områder af særlig relevans, herunder urbaniseringen, ungdom, kvinders rolle, arbejdernes situation, diskrimination, sociale medier og miljø. Paven opfordrer kristne til at spille en aktiv rolle i arbejdet for retfærdighed og fred i verden.


1979: Redemptor hominis, Johannes-Paul II
Menneskets forløser, Niels Steensens forlag 1980
Biblioteket <her>

Redemptor hominis er Johannes Paul II's første rundskrivelse og beskæftiger sig med en lang række store udfordringer, verden står over for. Johannes Paul II angriber kommunismen og ateismen og understreger behovet for, at Kristi budskab formidles til alle kulturer, alle ideologiske koncepter og alle mennesker af god vilje. Paven kritiserer endvidere en ukontrolleret udnyttelse af jordens ressourcer og advarer mod faren for menneskets selvudslettelse ved atomkrig.


1981: Laborem exercens, Johannes-Paul II
Menneskets arbejde, Niels Steensens forlag 1982
Biblioteket <her>

Laborem Exercens handler specifikt om arbejdets betydning for menneskene; arbejdet ses som deltagelse i skaberens aktivitet. Arbejdstageres rettigheder ses som led i menneskerettighederne, og der gøres op med ideologier, efter hvilke mennesket som arbejdstager sidestilles med andre produktionsmidler; Johannes Paul II angriber således både kommunismen og kapitalismen og understreger desuden betydningen af arbejdernes indbyrdes solidaritet. Endvidere påpeges betydningen af ansvar for arbejdstagernes forhold, ikke kun hos den direkte arbejdsgiver, men også hos andre, der har indflydelse på arbejdstagernes forhold.


1987: Sollicitudo Rei Socialis, Johannes-Paul II
Omsorgen for de sociale forhold, Ansgarstiftelsens forlag 1988
Biblioteket <her>

Sollicitudo Rei Socialis om Kirkens sociale omsorg sætter fokus på forskellen mellem rig og fattig eller mellem Nord og Syd. Blandt årsagerne til forskellen peges bl.a. på spændingen i Nord mellem Øst og Vest og på betydelige militærudgifter samt produktion af våben. Paven lægger op til et opgør med "strukturer af synd" og peger på betydningen af omsorgen for de fattige. Det påpeges, at Kirkens tradition bærer vidnesbyrd om kristen næstekærlighed i form af sådan omsorg.


1991: Centimus annus, Johannes-Paul II
"100 år" - Katolsk sociallære, Ansgarstiftelsens forlag 1991
Biblioteket <her>

Centimus Annus markerer 100-året for Rerum Novarum og bekræfter betydningen af Kirkens sociallære efter Berlin-murens fald. Der advares mod følgerne af ukontrolleret kapitalisme og peges på, at demokrati uden et værdigrundlag kan føre til totalitarisme. Retten til privat ejendom bekræftes, men samtidig peges på, at der er en universel hensigt med materielle goder. Endvidere kritiseres våbenkapløbet.


2009: Caritas in Veritate, Benedikt XVI
Kærlighed i sandhed, Ansgarstiftelsens forlag 2011
Biblioteket <her>

Caritas in Veritate kommer efter den økonomiske verdenskrise begyndende i 2008. Kærlighed i sandhed er, anføres det, den vigtigste drivkraft bag en menneskenes og samfundets sande udvikling. Benedikt XVI forholder sig til de aktuelle samfundsproblemer og peger bl.a. på, at der opstår nye former for fattigdom i rige lande, mens en høj børnedødelighed i andre lande tilsidesætter retten til livet. Endvidere peges på, at globaliseringen i sig selv hverken er et gode eller et onde, men afhænger af, hvordan menneskene benytter den. Endelig peges på vort ansvar for miljøet, der er Guds gave til os alle.

Andre tekster:

1965: Gaudium et Spes
Glæde og Håb, Andet Vatikankoncils pastorale konstitution om Kirken i den moderne verden.Det Andet Vatikankoncil: konstitutioner, dekreter, erklæringer
Ansgarstiftelsens forlag 1997
Findes på katolsk.dk <her> 

1992: Den Katolske Kirkes Katekismus
Katolsk forlag og Ansgarstiftelsens forlag 2008
Biblioteket <her>
Online <her>

2004: Kompendium om Den Katolske Kirkes Sociallære
Ikke oversat til dansk. Findes på hovedsprogene på Vatikanets hjemmeside.
Engelsk version <her>


[Laudato Sii]

Laudato Sii ...