Kirken til tjeneste - katolsk sociallære i Danmark

Man kan hævde, at Danmark på mange måder er et godt land at leve i. Samtidig må man holde sig for øje, at dette ikke nødvendigvis gælder for de svagest stillede grupper. For blot at nævne nogle: Fostre, forsømte børn, svært fysisk og mentalt handicappede, psykisk syge, misbrugere, alkoholikere, prostituerede, fængslede, fremmede, ensomme gamle, døende. Særligt i forhold til disse og andre udsatte grupper vil der altid være brug for besindelse og initiativer båret af retfærdighed, solidaritet og næstekærlighed.

Read more

Katolsk Sociallære: et overblik

Kirken har altid haft en sociallære, den bygger først og fremmest på Biblen. Der udover bygger den på tradition og på kirkefædrene, særlig hvad angår ejendomsret, begrebet ”retfærdig krig” og prioritering af værdier. Det er dog først i slutningen af det 19 århundrede, at Kirkens Sociallære formuleres i moderne tid, som et svar på den industrielle revolutions uretfærdigheder og på truslen fra kommunismen. Sociallæren er således en levet tradition, og ikke bare et dokument. Her vil vi se på, hvilke betydelig udvikling, der er sket med sociallæren inden for det sidste århundrede.

Read more

Rundskrivelser og apostoliske skrivelser: Et overblik

I nærværende liste over pavelige rundskrivelser og apostoliske skrivelser af relevans for Kirkens sociallære er medtaget de skrivelser, der normalt betragtes som specifikt at vedrøre Kirkens sociallære. Enhver af disse tekster er indholdsmæssigt og sprogligt præget af den tid, den er skrevet i, og har henblik på aktuelle problemer i den pågældende tid. Alligevel er alle teksterne af relevans også i dag for forståelsen af Kirkens sociallære.

Read more